• ad_main_banner

Premium yzlary çap etmek üçin örtülen kagyzy näme üçin ulanýandygyňyzy bilýärsiňizmi?

Misden ýasalan kagyz, ekranyň çap edilmegi bilen işlenip düzülýär, sebäbi nokadyň diametrinden deňsizligiň we derejäniň örtülmedik kagyz süýüminiň düzümi has uludyr, käbir nokatlar süýümleriň arasyndaky boşlukda bolup, syýa syýa geçirip bilmeýär. kagyz, bu bölümdäki şekil pikselini köpeltmek üçin.Pulpa bilen örtülen we soňra kalendarlaşdyrylan kagyz, bölejikleriň üstki nokadynyň diametrinden has kiçi, pulpa hem sellýuloza süýümlerinden has gowudyr, şonuň üçin nokat dogry köpeldilip bilner.Elbetde, örtülen örtülen örtükli kagyz çap etmegiň öndürijiligi, örtülmedik ofset kagyzyndan has gowudyr.

Örtülen kagyzyň asyl kagyzy ýokary hilli rulonly habar neşirinden ýa-da ofset çap kagyzyndan, ýokary derejeli örtükli kagyz bolsa özboluşly kagyzdan ýasalýar.Surfaceerüsti örtük asyl kagyz bilen berk ýapyşýar.Soňra kagyz ýüzü gaty berk örtükli, köpürjikler, çyzyklar, güýçli ýalpyldawuk we ýokary tekizlik bilen super kalendarly bolýar.Örtülen kagyzyň tekizligi, adatça, 600-den ýokary bolup, ofset kagyzyndan 10 esse ýokarydyr.Bu örtülen kagyzy çap ediji plastinka bilen ýakyn aragatnaşykda bolup, nokady anyk çap edip biler.Örtülen kagyzyň pH bahasy 7 töweregi bolup, daşbasma çygly erginine we syýa guratmak prosesine ýaramaz täsir etmeýär.Mis plastinka kagyz syýa çalt ýapyşýar, çalt guradyň we guradylandan soň tor nokadynyň ýalpyldawuklygyny, oňat köpelmegini hem kesgitläp biler, syýa gatlagy inçe we düşnükli şekil, tor arassa.Örtülen kagyzyň ölçegli durnuklylygy, ofset kagyzyndan has gowudyr we örtülen kagyzda çap etmek takyk çap etmegiň talaplaryna laýyk bolup biler.Örtülen kagyzyň dartyş güýji we üstki güýji, ulanylýan has ýelimli syýa filminiň emele getirýän has uly dartyş güýjüne garşy durmak üçin ýeterlikdir.Aboveokardakylar sebäpli örtülen kagyz köplenç ýokary derejeli çap materiallaryny çap etmek üçin ulanylýar


Iş wagty: -20anwar-03-2023