Iň köp satylýan önüm

Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär

 • Printörite çap edilen kagyz Jigsawa enigma kagyzy Çagalar oýunjak

  Printörite çap edilen kagyz Jigsaw enigma kagyzy Çaga ...

  Önümiň beýany 1).Sowgat gutulary 2).Eplenýän gutular 3).Kosmetiki gutular 4).Şaý-sepler gutulary 5.) Tegelek gutular 6.) Çakyr gutulary T / T, Western Union, Paypal;Kredit kartoçkasyWiza (iberilmezden 30% goýum + 70%) Gurluşyň wagty 1-2 hepde yzygiderli;müşderiniň guty talaplaryna yzygiderli 2-4 hepde köpçülikleýin önümçilik;müşderiniň guty görnüşine we mukdaryna bagly FOB Port Şençzhenen / Guanç Guangzhouou elementi: Zawodyň şahsylaşdyrylmagy şahsylaşdyrylan 300/500/1000 bölek Jigsaw Puzzle Pap ...

 • Packörite gaplama köp funksiýaly Kraft kagyz sowgat gutusy Tiandi gapagy

  Köp funksiýaly ýörite gaplama Kraft kagyz gif ...

  Önümiň beýany Gapakly kwadrat sowgat gutusyna jennet we ýer gapagy gutusy hem diýilýär. Gapagy gutynyň stiline degişlidir.Kartonyň gapagy gündiz, düýbi bolsa ýer, şonuň üçin oňa asmanyň we ýeriň örtügi diýilýär.Gaty gaty sowgat gutularynda, aýakgap gutularynda, içki eşik gutularynda, köýnek gutularynda, jübi telefon gutularynda we beýleki gutularda giňden ulanylýar. Guty iki bölekden durýar: aşaky guty gapdalyndaky goşa diwarly boş gurluşdyr. bukulýan gapjyk gutusy we gapagy bo ...

 • Lomaý lýuks magnit ýapylyşy berk karton kagyz bukulýan gaplama sowgat gutusy

  Lomaý lýuks magnit ýapylyşy Rigid Cardboa ...

  Önümiň beýany Magnit gutularyň manysy näme, zatlary örtüp bilýän ajaýyp, üýtgeşik görnüş we zatlary bezän we hödürleýän daşarky gaplama gutusy Magnit gutular garyndaşlaryna we dostlaryna mähir bildirmek üçin sowgat bermek esasy maksat bilen enjamlaşdyrylan amaly sowgat gaplamasydyr. .Bu gaplama usulynyň funksiýasynyň sosial zerurlyklarynyň giňelmesi.Magnit gutular aňymyzyň beýanydyr.Özümiziň ýasaýan söýgi sowgatlarymyz ýa-da söýgi önümi ...

 • Logoörite logo Çap edilen lýuks berk sowgat bukulýan guty karton guty gaplamasy

  Logoörite logo Çap edilen Lýuks Rigid Sowgat bukjasy B ...

  Önümiň beýany Kagyz bukulýan gutular eşikler, çakyrlar, oýunjaklar, amaly programmalar we ş.m. ýaly uly gaplama ölçegleri üçin giňden ulanylyp bilner. Şeýle bukulýan sowgat gutulary eltilende köp ýük çykdajylaryny tygşytlap biler.Bir konteýner has köp QTY gutularyny dolduryp biler.Şeýle hem, siziň saýlamagyňyz üçin dürli gatlak gurluşlarymyz bar.Gutynyň aýratynlyklary 1).Gutynyň ululygy: Custöriteleşdirilen 2).Gaplamak: Müşderiniň isleglerine görä 3).material: Sungat kagyzy, Kraft kagyzy, CCNB, C1S, C2S, Kümüş ýa-da altyn kagyz, ajaýyp kagyz we ş.m.… we ...

 • Ary balyny örtýän kagyz Biodegradable Kraft Roll

  Ary balyny örtýän kagyz Biodegradable Kraft Roll

  Önüm detallary Gaplaýyş materiallaryny täzeläň Bal nyşany kagyz dispenseri gaplaýyş gutusy, logo çap edilen beýleki doldurgyç materiallaryna 100% ekologiýa taýdan amatly alternatiwadyr.Bufer goragy Ary kagyzy tebigy bal arynyň biri-birine bagly gurluşy bolany üçin, uzatmak aňsat, has ýumşak we has elastik, ýassyk goragy üpjün edýär we makalanyň ýüzüni çyzmaz.Çeýe gaplama çözgütleri Gaplanyňyzda, bal aryny uzatmak gaty aňsat ...

 • Öz-özüni paýlaýan gutuda bal ary gaplaýyş kagyzy

  Öz-özüni paýlaýan gutuda bal ary gaplaýyş kagyzy

  Haryt beýany Adaty gaplama ergininden daşgary ajaýyp ýassyk we gorag aýratynlyklary.REaşyl ALTERNATIVES– Gaýtadan ulanylýan, biodegrirlenip bilinýän we kompost edilip bilinýän.Gowy ...

 • Kagyz oturylyşygy, Kagyz galstuklary, Asma kagyz, Kagyz teňňe, Reňk göçürme kagyzy köp

  Kagyz oturylyşygy, Kagyz galstuklary, Asma kagyz, C kagyz ...

  Önümiň beýany ofset kagyzy;iki taraplaýyn ofset kagyzy;agaçsyz çap edilen kagyz;agaçsyz kagyz;iki taraplaýyn ofset kagyzy;Reňk nusgasy / ofset kagyzy we reňkli karton Mekdep we ofis üçin ulanylýar. Maşgala, dürli ýaşdakylar, surat çekmek, çap etmek, senetçilik önümleri, mysal üçin kollaageslar, mekdep sumkalary, surat albomlary, gutlag kartlary, kagyz şekilleri we bu reňkli kagyz nusgasyny ulanyp, islän zadyňyzy çap edip bilersiňiz, Şeýle hem elde ýasalan buklama kagyzy üçin ulanyp bilersiňiz gaty gowy ...

 • C2S örtülen ýalpyldawuk Matt sungat kagyzy

  C2S örtülen ýalpyldawuk Matt sungat kagyzy

  Haryt aýratynlyklary 1).Iň täze pürküji örtük we IR dolandyryş tehnologiýasyndan peýdalanyp, önümiň durnukly hiline ýetilýär;2).Whiteokary aklyk we amatly ýalpyldawuk gaty amatly wizual tejribe berýär.Çap reňkiniň peselmegi gaty amatly;3).Paperumşak kagyz ýüzü we amatly köp mukdarda çap edilenden soň hakyky nokatlar berýär;4).Deň örtülen mikro dokumaly ýüz, ýokary ak reňkli janly köp reňkli çap;5).Amatly berklik we epleme güýji, beýik list güýçlendirilýär ...

 • Wezipe

  Wezipe

  Sowgat gaplamalaryny has owadan we adamkärçilikli ediň!JICAI, müşderiler üçin hemişelik baha döredýär.

 • Iş filosofiýasy

  Iş filosofiýasy

  Dogruçyllyk, pragmatizm, netijelilik, täzelik

 • Gymmatlyk

  Gymmatlyk

  Müşderiniň ugrukdyrylyşy, işgärleriň gymmaty wepalylygy, innowasiýa döredilmegi, Win-Win hyzmatdaşlygy.

 • Haryt

  Haryt

  Qualityokary hilli kagyz önümleri we çaphana gaplamalary

Habar merkezi

Ösüşimizi has ýokary derejä çykalyň