• ad_main_banner

Iki gatly kagyz çap etmek barada bellikler

Iki zolakly kagyz çap etmegiň täsiri iýerarhiýa duýgusy bilen näzik we sazlaşykly.Şeýle-de bolsa, goşa zolakly kagyzy çap etmegiň ulanylyşy pes, şonuň üçin goşa zolakly çap etmekde birnäçe meseläni bellemeli.

1. örtülen goşa ýelimlenýän kagyz, bazarda goşa ýelimlenýän kagyz ölçeginiň pesligi sebäpli, saç we poroşok aýyrmak aňsat, şonuň üçin syýa saýlamakda ýumşak syýa çap etmegi saýlamaly.Syýa gaty, gaty ýelmeşýän syýa kagyz poroşokynyň we kagyz saçynyň örtügini çekmek aňsat, netijede rezin ýorgan üýşmegi, erbet geçirilmegi, syýa drenajy, pes netijeliligi, kagyzyň ýitirilmegi, rezin ýorgan we çap plastinkasynyň könelmegi garyp.Mundan başga-da, çap basyşy ortaça bolmaly, gaty uly däl.Kauçuk ýorgan, rezin ýorganyň zyýany aňsat däl, rezin ýorganyň oňat çydamlylygyny saýlamalydyr.

2. Iki ýelimli kagyz siňdiriş meselesi, güýçli syýa siňdirilmegi, suwuň siňdirilmegi bilen goşa ýelimlenýän kagyz öndüriji, şonuň üçin syýa saýlamak ýokary derejeli reňk saýlamaly we gury syýa aralaşyp biler.Reňk konsentrasiýasy ýokary bolmasa, syýa gatlagy galyň bolsa, çap edilende kagyz köp suw siňdirýär we syýa we kagyz haýal guraýar.Mundan başga-da, syýa üstündäki plyonkanyň gaty çalt guramagy, kagyzyň aralaşmagyna täsir edip biler, netijede çap edilýän ýeriň guramagyna sebäp bolar, kagyzy kesmek, baglamak we kagyz sebäpli dörän beýleki amallar içerde gurak däl we beýleki meseleler.

3. goşa ýelimleýji kagyz PH bahasy, sebäbi bazardaky goşa ýelim kagyzyň PH bahasy esasan gowşak kislotadyr, şonuň üçin çap ediji ergin gaty kislotaly bolup bilmez, PH bahasy adatça 5.5 töweregi, konsentrasiýa kesgitlenýär takmynan 12-15%, çap etmek we guratmak üçin amatly.Mundan başga-da, çap etmekde suwa berk gözegçilik, syýa başlangyç wagt suw derejesi we syýa derejesi gaty ýokary bolmaly däldir.Çap ediş plitalary hapa garşy durup bilmedik ýagdaýynda, syýa balansyna, suwuň we syýa az bolmagy, çap edilmegi az bolmagy üçin suw üpjünçiligi we syýa üpjünçiligi mümkin boldugyça az bolmalydyr.

150 tor, 133 tor, käwagt has gowy netijeleri çap etmek üçin 200 setir asmak hökman däl.Metbugatdan öňki önümçilikden başga-da, kagyzyň iki tarapynyň tekizligi hem uly üýtgeşiklik döredýär, çap edilen suratyň erbet tarapy real däl ýaly görünýär.Şonuň üçin kagyzyň oňat tekizligini saýlamaga synanyşyň.Iki örtükli kagyz reňkini çap edýän goşa örtükli kagyz öndürijileri gaty gowy netijeler şertleri: çap edilen önümleriň hilini müşderileriň talaplaryna laýyk getirmek üçin her baglanyşyga gözegçilik etmeli.Iki gezek örtülen kagyz çap ediş plastinkasynyň hiline gözegçilik etmek, çap etmek, hakyky täsirini birneme ýokarlandyrýar, şonuň üçin tabakdaky nokatlar, filmdäki nokatlardan has kiçi bolup, çap wagtynda basyş sebäpli dörän nokatlaryň köpelmeginiň öwezini dolýar.

Tabak bişirilende, sowukdan, soň bolsa gyzgynlykdan sowadyşdaky tabak, degişli uzalma, gysyş hadysasyny döreder.Şonuň üçin artykmaç çap etmegiň takyklygyny üpjün etmek üçin köp reňkli çap etmekde köplenç maslahat berilmeýär.Düzedilen plitalaryň sany ökde we takyk bolmaly we emeli uzalma we çap plastinkasynyň deformasiýasy sebäpli nädogry çap edilmezligi üçin düzedilen plitalaryň sanyny azaltmaly.Iki gezek örtülen kagyz öndürijiniň çap ediş şertlerine gözegçilik: çygly ergin PH bahasy 5.5 ~ 6.5.Çygly erginiň PH bahasy dogry dolandyrylmasa, syýa guramagyna we çap etmegiň hiline täsir eder.Çap edilende, çyglylygyň ýerleşişine berk gözegçilik etmek, syýa bilen syýa deňagramlylygyny saklamak, “kiçijik syýa gury suw” gaty gowy çap etmek ýagdaýyna ýetmek.Okuw ussahanasynyň temperaturasyna we çyglylygyna gözegçilik.


Iş wagty: -20anwar-03-2023