• ad_main_banner

Öz-özüni paýlaýan gutuda bal ary gaplaýyş kagyzy

Öz-özüni paýlaýan gutuda bal ary gaplaýyş kagyzy

Gysga düşündiriş:


 • Marka ady:OEM ODM
 • Eltip bermek:Ekspress ýa-da deňiz arkaly
 • Arza:Sowgat gaplamak, köpük ýerine ýassyk kagyzy
 • OEM, ODM:Hoş geldiňiz
 • Eltip bermek:Ekspress: DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS we ş.m. ýaly sargytlaryň mukdary uly bolmasa, ýük daşamak ýoly bilen kesgitlenýän 4-15 iş güni.
 • Arza:Gaplamak, sowgat gaplamak, poçta, ýük daşamak, posilka, diwar sungaty, senetçilik, pol örtügi, stol ylgaýjy üçin amatly
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Ary baly örtükli kagyz ýassygy, gorag örtügi sowgat kagyzy, biodegrirlenip bilinýän gaplama kagyzy rulony

  INNOWATIES DIZAYNI - Ary baly şekilli örtük kagyzy, adaty gaplama çözgüdiniň daşynda ýokary hilli örtük we gorag aýratynlyklary bolan güýçli we täsire çydamly material, ýokary hilli örtükli kagyz we inçe kagyzdan ýasalan kagyzy ulanýar.

  REaşyl ALTERNATIWLER - Gaýtadan ulanylýan, biodegrirlenip bilinýän we kompostly.Plastichli plastmassa gaplaýyş materiallaryna ajaýyp we ekologiýa taýdan arassa alternatiw we durnuksyz plastmassalara ýaşyl alternatiwa.Bu ýaşyl gaplamak üçin täze saýlaw.

  GYSGAÇA KESMEK - Täze bal ary kagyz dizaýny, çeýe ululygy, el bilen ýyrtmak aňsat, gaýçy ýa-da pyçak gerek däl, bal ary kagyzynyň uzynlygyny islegiňize görä kesgitläp bilersiňiz.Diňe lenta we kesmek meselesini aradan aýyrman, transport, işlemek we saklamak çykdajylaryny hem tygşytlaýar.

  Giňişleýin ulanylýar - Bal ary kagyzy gaty berk we çydamly.Hereket etmek we daşamak üçin amatly.Ol näzik zatlary çaknyşmakdan we döwmekden netijeli gorap biler.Gaplamakda giňden ulanylýar: aýna gaplar, kollektiwler, atyr, elektron önümleri, keramika, şem we ş.m.

  图片 1

  Üstünlik

  1. Çalt eltip bermekde önümiň zeperini azaltmak ;
  2. Tebigatda gaýtadan işlenip ýa-da zaýalanyp bilýän ekologiýa taýdan arassa kraft bufer materialy ;
  3. Plastiki gaplama materiallarynyň ýygnanmagyny azaltmak, ammar ýerini tygşytlamak;
  4. Bukjany el bilen tamamlaň, gaplamagyň netijeliligini ýokarlandyryp, goşmaça kesiş gurallary we lenta gerek däl.

  图片 2

  Önümlerimizi ulanan ulanyjylardan seslenme

  Muny geçen aý göçümimiz üçin gaplamak üçin ulandym.Köpürjikli örtükden has gymmat we arzan bolany üçin, gaplanylanda ony zyňmagy erbet duýmadym.Çarçuwaly suratlarymyz, gap-gaçlarymyz we döwülýän zatlaryň hemmesi üçin diýen ýaly ulanýardyk.Aýna we ofis enjamlary ýaly aşa gymmat zatlarym üçin köpürjikli örtük ulandym, ýöne bu kagyz öz işini etdi we hiç zat bozulmady!
  Göçme manyda Hiç zat bozulmady.Ilkinji gezekHemme zady şu kagyz bilen örtdük, hemme zat üçin bir sargyt ýeterlikdi we Hiç zat döwülmedi!Her teňňä mynasyp
  Köpürjikli örtük ulanmagyň ýerine muny synap görmek kararyna geldim we gaty geň galdym.Materialdan haýran galan, nämäni örtseňem goramak gowy iş edýär.Munuň näçeräk gelýändigini we köpürjikli lentadan we lentadan has ykjam we täsirli bolany üçin saklamak aňsatdygyny gowy görýärin.Gutujyň düýbünde gaty ýelmeşýän tablar / aýaklar bar, ony ulananyňyzda ýerinde saklamak üçin hakykatdanam gaty amatly we gaty gowy ýyrtylýar. Men tapdym we synap gördüm.Elbetde, indi mende köpürjik örtügine gaýdyp gelmerin.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Iň köp satylýan önüm

  Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär