• ad_main_banner

Ary balyny örtýän kagyz Biodegradable Kraft Roll

Ary balyny örtýän kagyz Biodegradable Kraft Roll

Gysga düşündiriş:


 • Marka ady:Jikaý
 • Material:Biodegrirlenip bilinýän kagyz materialy
 • Reňk:Goňur , Ak, gara, gyzyl ýa-da ýöriteleşdirilen
 • Arza:Sowgat, sagdyn iýmit, çakyr çüýşesi, lampoçka, elektronika we ş.m. sowgat üçin ulanylyp bilner Sowgat, sagdyn iýmit, çakyr çüýşesi, lampa, elektronika we ş.m.
 • Nusgalar:Köp önümçiligiň öň ýanynda hilini barlamak üçin ätiýaçdaky mugt nusgalar
 • Bukja:Garşy torbalar we gasynlanan gutular bilen
 • Eltip bermegiň wagty:Sargyt tassyklanylandan 15 günüň içinde
 • Aýratynlygy we artykmaçlygy:1. ecönekeý ekologiýa taýdan arassa çözgüt
  2. Kiçijik aýak yzy, islendik ýere ýerleşdirilip bilner
  3. Başlangyç ýa-da öýde ýerleşýän web dükanlary üçin ajaýyp
  4. Ajaýyp ýerüsti gorag we görkeziş
  5. Plastmassa köpürjik bilen örtülen durnukly alternatiwa
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň detallary

  Gaplaýyş materiallaryny täzeläň
  Logotip çap edilen bal ary kagyzy dispenser gaplaýyş gutusy, beýleki doldurma materiallaryna 100% ekologiýa taýdan amatly alternatiwadyr.

  图片 3

  Bufer goragy
  Ary kagyzy tebigy bal arynyň biri-birine bagly gurluşyna eýe bolany üçin, uzatmak aňsat, has ýumşak we has elastik, ýassygy goraýar we makalanyň ýüzüni çyzmaz.

  图片 4

  Çeýe gaplama çözgütleri
  Gaplanyňyzda, bal ary kagyzyny uzatmak gaty aňsat we içi ykjam biri-birine bagly gurluş bolany üçin, göni lentasyz ýyrtylyp bilner.
  Gaplamanyň gözelligini ýokarlandyryň
  Kraft kagyzy bal ary gurluşynda giňelýär.Softumşak ak kagyz bilen utgaşyp, örtülen zatlaryňyz üçin ajaýyp gorag we ajaýyp gaplama ekrany üpjün edip biler.
  Köpugurly gaplama

  Bu bal ary kagyz kagyzy, kompostable gaplaýyş materialydyr.Aýna gap-gaç, keramika we ähli önümler üçin PERFEKT: Aýna gap-gaçlar, elektronika, atyrlar, keramika, suratlar, oýunjaklar we ş.m. ýaly näzik zatlary ibermek, göçürmek we saklamak üçin iň ygtybarly we täsirli gaplama.

  图片 5

  Çykdajyly gaplama
  Ary bal kagyzynyň maýa goýum bahasy gaty pes we agramy adaty transport materiallarynyň üçden bir bölegi bolany üçin, transport çykdajylaryny tygşytlaýar.
  Bal ary gaplaýyş kagyzy, kraft kagyz rulonlary, sorbet kagyzy, kagyz bölekleri, gül gaplaýan kagyz we beýleki önümleri öndürýäris we gaýtadan işleýäris.Şolaryň arasynda, kanselýariýa, kosmetika, elde öndürilen sabyn, çakyr sandyk gaplamasy, çeper eserler, keramika we ş.m. üçin biodegrirlenip bilinýän we gaýtadan işlenip bilinýän daşky gurşaw üçin amatly gaplaýyş materialy bolan bal kagyzy öndürilýär. Önümlerimiz gowy satylýar Hytaý we ABŞ, Germaniýa, Angliýa, Koreýa, Japanaponiýa, Filippinler, Indoneziýa we ş.m. Tejribeli işgärlerimiz, OEM, ODM, pes sargyt mukdaryndan başlap, dogry baha çenli ýokary hilli gözegçilik we müşderi hyzmaty bilen çalt çözgütleri üpjün edýär we müşderiniň doly kanagatlanmagyny üpjün etmek üçin adamlaşdyrylan hyzmat!Kompaniýa "hil güýç görkezýär, jikme-jiklikler üstünlik gazanýar" işewürlik pelsepesine eýerýär we önümçilikden gözden geçirmek, gaplamak we eltip bermek ýaly her ädimde kämillige çalyşýar.Size ýokary hilli önümçilik hyzmatlaryny bermek üçin "ýokary hilli, ýokary netijelilik, bitewilik, pragmatiki" ösüş syýasatyna eýerýäris!Işewürlik barada gepleşik geçirmek üçin içerde we daşary ýurtlarda täze we köne müşderilere hoş geldiňiz, sargytlarymyzyň her birinde girdeji gazanjakdygyňyza ynanýaryn!


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Iň köp satylýan önüm

  Ilki bilen hil, howpsuzlyk kepillendirilýär