• ad_main_banner

Logoörite logo Çap edilen lýuks berk sowgat bukulýan guty karton guty gaplamasy

Logoörite logo Çap edilen lýuks berk sowgat bukulýan guty karton guty gaplamasy

Gysga düşündiriş:


 • Senagat taýdan peýdalanmak:Sowgat we senet
 • Ulany:Şem, senet, beýleki sowgat we senet
 • Kagyz görnüşi:Kagyz
 • Çap etmek:Nagyşlamak, ýalpyldawuk laminasiýa, Matt laminasiýa, möhür basmak, UV örtük, lak
 • Omörite sargyt:Kabul et
 • Aýratynlyk:Bio-zaýalanýan
 • Gutynyň görnüşi:Gaty gutular
 • Haryt:Karton gutular gaplamak
 • Logotip:Custöriteleşdirilen
 • Şekil:Tegelek / kwadrat
 • Çap etmek:Off-set Çap etmek
 • Ölçegi:Custöriteleşdirilen
 • Faceerüsti işlemek:Folga möhürlemesi
 • Suface laminasiýa:Mat
 • Material gurluş:Karton + çeper kagyz
 • Senagat ulanylyşy:Gaplaýyş gutusy, Medisina gutusy, Sowgat gaplaýyş gutusy, Gözellik gaplaýyş gutusy, äýnek gaplaýyş gutusy, iýmit we içgi gaplaýyş gutusy, şaý-sepler gaplaýyş gutusy, öý önümleri gutusy, sarp ediş elektronikasy guty, logistika gaplaýyş gutusy, aýakgap we geýim gaplaýyş gutusy
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Kagyz bukulýan gutular eşikler, çakyrlar, oýunjaklar, amaly programmalar we ş.m. ýaly uly gaplama ölçegleri üçin giňden ulanylyp bilner. Şeýle bukulýan sowgat gutulary eltilende köp ýük çykdajylaryny tygşytlap biler.Bir konteýner has köp QTY gutularyny dolduryp biler.Şeýle hem, siziň saýlamagyňyz üçin dürli gatlak gurluşlarymyz bar.

  图片 7

  Guty aýratynlyklary

  1).Gutynyň ululygy: omöriteleşdirilen
  2).Gaplamak: Müşderiniň isleglerine görä
  3).material: Sungat kagyzy, Kraft kagyzy, CCNB, C1S, C2S, Kümüş ýa-da altyn kagyz, ajaýyp kagyz we ş.m. we müşderiniň aýratynlyklaryna görä.
  4).Kart çap etmek: Müşderiniň hödürleýän sungat eserlerine görä 4 reňkli ofset çap etmek, CMYK ýa-da Pantone Çap etmek
  5).Wariant: ossalpyldawuk we Matt Lamination;Itteralpyldawuk güýji;Altyn / Kümüş
  Gyzgyn möhürleme;UV örtük;Ekran çap etmek;Nagyşlamak we karz bermek;Ossalpyldawuk lak
  6) Wariant: PVX penjire, lentanyň ýapylmagy;

  Sorag

  Önümlerimiziň sanawyny göreniňizden soň haýsydyr bir önümimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, soraglar üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Bize e-poçta iberip, maslahatlaşmak üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, mümkin boldugyça size jogap bereris.Amatly bolsa, salgymyzy web sahypamyzda tapyp, kärhanamyza gelip bilersiňiz.ýa-da önümlerimiziň goşmaça maglumatlary.Biz, umuman, gurmaga taýýar.

  Gaty bukulýan sowgat gutusy
  Adaty gutyny çalyşyň, gutymyzy ýyrtyp bolmaýar we has kaşaň görünýär.Sowgat gutularymyz dürli ululykda bolup, köp halatlarda ulanylyp bilner.baýramçylyk oturylyşyklarynda, söwda dükanlarynda, şaý-sepler dükanynda we ş.m.öz logotipiňizi çap edip, birnäçe şokolad, kiçijik oýunjak, birnäçe ajaýyp eşik we ş.m. gaplap bilersiňiz.
  Eplenýän guty hakda
  Magnit sowgat gutularymyz. Olary nika teklibi hökmünde ulanyp bolýar, gül, surat we göwher ýüzük ýaly sowgatlary saklamak üçin hem ulanyp bolýar.Saýlamak üçin uly, orta we kiçi göwrümli gutular, sowgat ölçegleriniň köpüsine laýyk, gutyňyzy öz pikirleriňiz bilen bezäp bilersiňiz, gutyňyzy has özüne çekiji we syrly edip bilersiňiz.
  HIGHokary hil: collkylyp bilinýän sowgat gutusy ýokary hilli gaty tagtadan, güýçli, ygtybarly we çydamly. Hususy hyzmaty goldaň
  SIZE: Islegleriňize görä düzülen tortlar, käseler, şaý-sepler, süýji, kiçi çüýşe şerap, sabynlar, hammam bombalary, gelinleriňiziň sowgatlary üçin iň oňat ölçeg ýaly sowgatlary saklap biler.
  MAGNET DIZAYNI: Güýçli magnitli gymmatly sowgat gutulary gutyny ýygnamagy we sökmegi aňsatlaşdyrýar. Arassalamak aňsat, ýagtylygy dikeltmek üçin diňe gury mata bilen ýuwaşja süpüriň.
  GEREK: Doglan günler, çaga duşlary, toýlar, Pasha, Eneler güni, baýramçylyklar, doglan günler, toýlar, ýubileýler, gutardyş, öý hojalygy we beýleki çärelere laýyk gelýär.


 • Öňki:
 • Indiki: