• ad_main_banner

Lomaý lýuks magnit ýapylyşy berk karton kagyz bukulýan gaplama sowgat gutusy

Lomaý lýuks magnit ýapylyşy berk karton kagyz bukulýan gaplama sowgat gutusy

Gysga düşündiriş:


 • Material:Kraft kagyzy, kagyz tagtasy, çeper kagyz, gasynlanan tagta, örtükli kagyz we ş.m.
 • Faceerüsti gaýtadan işlemek:Aýyrmak, nagyşlamak, Flexo çap etmek, ýalpyldawuk laminasiýa, ýalpyldawuk lak, altyn folga gyzgyn möhürlemek, LOGO UV, Matt laminasiýa, Matt lak, ofset çap etmek, gül altyn folga gyzgyn möhürlemek, gödek dokma, küpek ekrany çap etmek, kümüş folga gyzgyn möhürlemek, ýumşak degmek laminasiýa, UV çap etmek
 • Ölçegi:Custöriteleşdirilen ululyk
 • Programma ssenarileri:Ippingük daşamak, sowgat gaplamak, iýmit gaplamak, aýakgap we geýim saklamak we ş.m.
 • Gaplamak:Önümler adaty eksport kartony ýa-da müşderileriň talaplaryna laýyklykda gaplanýar
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Magnit gutularyň manysy näme?
  Jisimleri örtüp bilýän ajaýyp, üýtgeşik görnüş we zatlary bezän we hödürleýän daşarky gaplama gutusy Magnit gutular garyndaşlaryna we dostlaryna mähir bildirmek üçin sowgat bermek maksady bilen enjamlaşdyrylan amaly sowgat gaplamasydyr.Bu gaplama usulynyň funksiýasynyň sosial zerurlyklarynyň giňelmesi.Magnit gutular aňymyzyň beýanydyr.Özümiziň ýasaýan söýgi sowgatlarymyz ýa-da satyn alýan söýgi önümlerimiz, romantik, ýa-da syrly, ýa-da geň galdyryjy ýa-da haýran galdyryjy täsirleri görkezip bilýän gaplamany talap edýär, haýal açanyňyzda ýuwaş-ýuwaşdan açmak ýalydyr bildirmek isleýän dürli pikirleriňizi görkezip, ýüregiňizdäki gizlin tokaý.Magnit gutularyň manysy.
  Festiwal we işewür sowgatlar üçin gündelik gaplamalar, Eneler güni, Şükür bagşy sowgady, Ro Christmasdestwo sowgady, Doglan gün sowgatlary, Toý sowgatlary üçin ajaýyp.
  sowgat gutulary gizlenýär magnit ýapylyş dizaýny güýçli magnit, gaýtadan ulanylandan soňam gapagyny ýapýar.Magnit sowgat gutulary gaýtadan ulanylmaga ýeterlikdir we arassalamak aňsat, ýagtylygy dikeltmek üçin diňe gury mata bilen ýuwaşlyk bilen süpüriň.

  Aýratynlyklary

  Magnit berkitmeler bilen aňsat bukulýan gapaklar we gapaklar ygtybarly laýyklygy üpjün edýär, bu magnit ýapylyş sowgat gutusy poçta ibermek, gaýtadan ulanmak we arassalamak üçin çydamly, ýagtylygy dikeltmek üçin diňe gury mata bilen ýuwaşja süpürmeli.
  Gaýtadan ulanylýan sowgat gutusy: Şaý-sepleri, süýjüleri, kiçi eşik esbaplaryny, sowgat kartlaryny, ownuk şemleri, atyrlary ýa-da odekolony saklamak üçin gapagy bolan bu sowgat gutusy.Sowgadyňyzy söýgüliler güni, toýlar, minnetdarlyk sowgatlary, Ro Christmasdestwo sowgatlary, doglan gün sowgatlary, iş sowgatlary, eneler güni ýa-da islendik dabarada tapawutlandyrjakdygyňyzy aýdyň.
  Gutynyň ululygy: Gerekli ölçegde düzülip bilner;
  Material: Daşky we içerki goýmak üçin dürli görnüşli ýörite kagyz, deri kagyz, mahmal, atlas ýa-da deri üýtgedilip bilner;
  Reňk: Her dürli materialda adatça saýlamak üçin köp reňk bar;
  Logotip: Gutynyň ýokarsynda we içinde öz logotipiňiz bar, ýüpek ekranly ýa-da gyzgyn möhürlenip bilner.
  Goýmak: goýmany dürli ulanyş üçin dizaýn edip bileris:
  Şaý-sepler ýa-da şaý-sepler üçin gaplar, monjuk, bilezik, gulakhalka, barmak halkasy, pandentdiamond we ş.m.
  Erkek sagady ýa-da aýal sagady gaplamak üçin;
  Şaýy pullary saklamak we görkezmek üçin;
  Şerap gaplamak üçin;
  Sowgat gaplamak üçin açar zynjyr, ruçka, gapjyk, guşak, gysgyç, kanselýariýa toplumy ýa-da başga sowgat ýaly;
  Kosmetiki gap üçin;
  Azyk önümlerini gaplamak üçin, şokolad we ş.m.

  Üstünliklerimiz

  1. Hünärmen: Biz köp ýyllap gaplaýyş we çap önümlerini öndüriji.
  2. Hyzmat: Müşderilere ýokary hilli hyzmat beriň, müşderilere şahsy gaplama we çap önümini özleşdirmek hyzmatlary, hünär dizaýn hyzmatlary we mugt nusga hyzmatlary bilen üpjün ediň.
  3. Hil: Gaplamak we çap etmek önümlerimizde çig maldan tehnologiýa çenli gaplamaga çenli berk QC ulgamy bar.Jikme-jikliklerden hiline gözegçilik edýäris.
  Elmydama size iň ynsaply müşderi hyzmatyny we iň oňat materiallar bilen dizaýnlaryň we stilleriň iň giň görnüşini hödürleýäris.


 • Öňki:
 • Indiki: