• ad_main_banner

Packörite gaplama köp funksiýaly Kraft kagyz sowgat gutusy Tiandi gapagy

Packörite gaplama köp funksiýaly Kraft kagyz sowgat gutusy Tiandi gapagy

Gysga düşündiriş:


 • Senagat taýdan peýdalanmak:Sowgat we senet
 • Ulany:Şem, surat çarçuwasy, stikerler, senetçilik, beýleki sowgat we senet
 • Kagyz görnüşi:Kagyz
 • Çap etmek:Matt Lamination, laklamak, möhürlemek, nagyşlamak, ýalpyldawuk laminasiýa, altyn folga
 • Omörite sargyt:Kabul et
 • Aýratynlyk:Gaýtadan ulanylýan
 • Şekil:Dürli görnüş
 • Gutynyň görnüşi:Gaty gutular
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň beýany

  Gapakly kwadrat sowgat gutusyna jennet we ýer gapagy gutusy hem diýilýär. Gapagy gutynyň stiline degişlidir.Kartonyň gapagy gündiz, düýbi bolsa ýer, şonuň üçin oňa asmanyň we ýeriň örtügi diýilýär.Gaty gaty sowgat gutularynda, aýakgap gutularynda, içki eşik gutularynda, köýnek gutularynda, jübi telefon gutularynda we beýleki gutularda giňden ulanylýar. Guty iki bölekden durýar: aşaky guty gapdalyndaky goşa diwarly boş gurluşdyr. bukulýan gapjyk gutusy we gapak gutusy biri-biri bilen örtülendir. Gaplamak dizaýn aýratynlyklary: 1 Doly görnüşli galyp, şeýle hem gulplar, penjireler, el ýa-da ekran çarçuwasy we beýleki gurluşlar bolup biler.2 iki gulakly gulp guty has gowy möhürlenip bilner.3 Iň ýokary roker doly beýiklikdäki plugin gurluşy.4 Plug-gulp gurluşy bilen ahyrky gapdal plastinka.5 ýokary basyşa çydamly gurluş, gowy ýassygy öndürijiligi, köplenç elektron esbaplary gaplamak, klawiatura, syçan , USB taýagy, MP3 we ş.m.

  Ibermek we gaplamak

  Kiçijik gutyny göwrümi azaldyp we iberiş bahasyny azaldyp biljek uly gutuda ulaldyp bolar.Adatça toplum hökmünde 4, 8, 12, 16 bolýar. Soňra gutular toplumynyň ululygyna görä bir gutuda näçe toplumyň bardygyny tassyklaň.

  Gaty gutular ol ýerdäki has gymmat wariantlaryň biri bolsa-da, saklaýan zatlaryna baha düşünjesini berýär.Hil gurluşygy we sowgat ýaly duýgusy sebäpli müşderiler saklamak üçin gutulara ýa-da öýlerinde bezeg elementi hökmünde ýapyşýarlar.

  Sorag-jogap

  1. Nädip sitata alyp bilerin?
  Satyn almak islegleriňiz bilen bize habar beriň we iş wagty bir sagadyň dowamynda jogap bereris.Söwda dolandyryjysy bilen göni habarlaşyp bilersiňiz.

  2. Hilini barlamak üçin nusga alyp bilerinmi?
  Synag üçin nusgalary hödürlemekden hoşal.Isleýän zadyňyzyň we salgyňyzyň habaryny bize goýuň.Size gaplama maglumatlary hödürläris we gowşurmagyň iň gowy usulyny saýlarys.

  3. Biziň üçin OEM edip bilersiňizmi?
  Hawa, edip bileris.

  4. Haýsy hyzmatlary berip bileris?
  Kabul edilen gowşuryş şertleri: FOB, CIF, EXW, CIP ;
  Kabul edilen töleg walýutasy: USD, EUR, AUD, CNY;
  Kabul edilen töleg görnüşi: T / T,
  Gepleşik dili: Iňlis, Hytaý


 • Öňki:
 • Indiki: